Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatvédelmi nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Ha nem értesz egyet az adatkezeléseinkkel, nem tudjuk biztosítani a portál teljes funkcionalitását, amelyet csak a regisztrált felhasználók érhetnek el.


KARRIEROLDAL

Adatkezelési tájékoztatóI. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 A Libri-Bookline Zrt. a jelen adatkezelési Tájékoztatóban foglalt érintettek személyes adatait az érintettek hozzájárulásával és annak megadása esetén az alábbiakban ismertetett célból és feltételek mellett kezeli (gyűjti): 

Karrieroldal:  a https://libribookline.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/PositionList URL alatt elérhető munkaerő-közvetítési portál.

Adatkezelő:  a Karrieroldal fenntartója, a Libri-Bookline Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1. sz.; Cg. 01-10-044841; adószám: 12921360-2-42).

 Adatkezelő elérhetőségei:  Libri-Bookline Zrt., 1066 Budapest, Nyugati tér 1.,)

Érintett:  mindazon személyek (potenciális munkavállalók), akik a Karrieroldalon igénybe vehető munkaerő-toborzási szolgáltatást igénybe veszik (továbbiakban: „ Pályázó”).

Adatgyűjtés célja : a Libri-Bookline Zrt.-nél és leányvállalatánál, a Libri Kft.-nél (1066 Budapest, Nyugati tér 1; 01-09-164883; adószám: 10734977-2-42) üres, vagy megüresedett munkakör betöltése (munkaerő-toborzás, a meghirdetett, illetve a toborzási időtartam alatt időközben megüresedő pozíciókra történő kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, szerződéskötés).

 Adattovábbítás, adattovábbítás címzettje:  A Libri-Bookline Zrt. a Libri Kft. részére a fent meghatározott adatgyűjtési (munkaerő-toborzási) cél érdekében a Pályázó által megadott adatot továbbíthatja.Adattovábbítás esetén a Libri Kft. a jelen Tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli az átvett adatokat. Az adattovábbítás jogalapja: a Pályázó önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – „InfoTv.” - 5.§ (1) bekezdés a) pontja.


Személyes adatok köre, kezelése : a kezelt adatok a Karrieroldal használata során keletkezett technikai azonosító adatok, a Pályázónak a honlapra feltöltött személyes adatai, önéletrajza, egyéb pályázati anyaga, állásinterjúk során közölt adatai.A Pályázó személyes adatainak kezelése minden olyan műveletet jelent, amelyet a munkakör betöltéséhez kapcsolódóan a Pályázó személyéhez hozzákapcsolható adattal, információval (például neve, kora, végzettsége, korábbi munkahelyei, email címe) végeznek. Ilyen adatkezelés különösen az adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése, a betölthető munkakörtől függően a Libri-Bookline Zrt, illetve Libri Kft. dolgozói általi megismerése, válogatása, kérésre törlése stb.
A megadott adatok bekerülnek az adatkezelőnek a munkaerő-toborzási és kiválasztási eljárások során használt adatbázisába. A kiválasztási folyamat során a megadott adatokhoz az adatkezelőként további adatokat rendelhet, így például a kiválasztási folyamat során közölt vagy átadott további adatokat, a kiválasztási folyamat eredményeit, értékelését.


A fentieken kívül az adatkezelő a Pályázó adatainak felhasználásával - a toborzási folyamataink tervezése, nyomon követése, eredményességének megállapítása, értékelése céljából - statisztikákat, jelentéseket, egyéb összefoglalókat készíthet.

 Adatkezelés jogalapja:  Az adatkezelés jogalapja az InfoTv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Pályázó, mint érintett hozzájárulása a munkaerő-toborzáshoz kapcsolódóan, valamint esetleges jogvita esetén az InfoTv. 6. §. (1) és (5) bekezdése szerint az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama: Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb két (2) év attól számítva, hogy a Pályázó a Karrieroldalra regisztrált („Toborzási időtartam ”).


Közvetítő törli Pályázó személyes adatait, amennyiben:

- kéri, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, vagy
- pályázó visszavonja az adatok kezeléshez adott hozzájárulását, vagy
- Pályázónak a felhasználói fiókba történt regisztráció óta 2 év eltelt, vagy
- az adatkezelés valamely okból nem felel meg a jogszabály feltételeinek, illetve hatóság vagy bíróság elrendeli a törlést, vagy


A törlésről és a törlés kötelezettségéről Közvetítő egyidejűleg értesíti mindazokat, akiknek a személyes adatokat továbbította, vagy azokhoz hozzáférést engedett. A törlésről az érintett Pályázó is minden esetben értesítést kap.

Fenti feltételek megvalósulása esetén a Közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb a fenti okok megvalósulását követő 25 napon belül törli a Pályázó adatait. Amennyiben ez nem történik meg, úgy annak indokáról a Pályázó 25 napon belül tájékoztatást kap.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés céljaként meghatározott munkaszerződés már létrejött, illetve amikor a Pályázó a felhasználói fiókjába már több, mint 1 éve nem lépett be, a Pályázó kérheti, hogy a Közvetítő ne törölje, hanem kezelje tovább az adatait.

A pályázati anyagot a Libri-Bookline Zrt. (illetve az esettől függően a Libri Kft.) az InfoTv. 6. §. (1) és (5) bekezdésére figyelemmel a Toborzási Időtartamon túl további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Pályázó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (tárolhatja), ha a munkaerő-toborzással összefüggő jogvitához kapcsolódóan ez szükséges.

A Toborzási Időtartamon túl esetleges munkaügyi jogvitához kapcsolódó adatkezelés (tárolás) időtartama: jogszabály (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény - „Mt.” - 286. §-a) szerinti elévülési határidő; jogcíme: jogos érdek (InfoTv. 6. §. (1) és (5) bekezdése).

Adatok megismerésére jogosult személyek: A Pályázó által megadott adatokhoz a Libri-Bookline Zrt. és Libri Kft. HR területének valamennyi munkatársa, illetve a munkaerő-kiválasztási folyamat során közreműködő munkatársai, vezetői, szakértői és közreműködői, valamint a Libri-Bookline Zrt., mint adatkezelő számítógépes rendszerét kezelő informatikai feladatokat ellátó munkatársak férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő az adatkezelése során az Evolution Consulting Kft.-t (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424; adószám: 14020991-2-05) vesz igénybe adatfeldolgozóként (továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Adatfeldolgozó Adatkezelő részére biztosítja a hrMaster szoftver licenceket, szoftvertámogatási (support), üzemeltetési (továbbfejlesztési) feladatokat lát el, szerverszolgáltatást nyújt.

Adatkezelési nyilvántartás szám : NAIH

II. A KARRIEROLDAL HASZNÁLATA

II.1. Belépés a Karrieroldalra

A Karrieroldal használata során a Pályázó személyes adatokat közöl a Libri-Bookline Zrt-vel. A Pályázó hozzájárulását az adatkezeléshez jelen adatkezelési Tájékoztató elfogadásával megadja a ……………… menüpont alatti intézkedéssor végrehajtásával. Az, hogy a Pályázónak a program által felkínált adatok közül melyet kell megadnia kötelező, illetve opcionális jelleggel, az adott betöltendő munkakörtől függ.

Ha a Pályázó az adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el, vagy korábban megtett elfogadó nyilatkozatát visszavonja, úgy kell tekinteni, hogy az adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezeléshez nem járul hozzá; nem kíván a Karrieroldalon keresztül munkát keresni. A nyilatkozatát visszavonó Pályázó adatai díjmentesen és jelen tájékoztatóban részletezett feltételekkel törlésre kerülnek.

II.2. A kiválasztás folyamata

A Libri-Bookline Zrt. folyamatosan a fennálló munkaerő-szükséglete szerint betölthető pozíciókat hirdet meg a Karrieroldalon. A Pályázó az álláskereséshez szükséges adatait a Karrieroldalon elérhető felhasználói fiókjába töltheti fel.

A feltöltéssel a Pályázó kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a kiválasztási folyamatban, ennek során a Karrieroldalon …………. módon külön hozzájárulását adja személyes adatainak az adott munkakörrel kapcsolatos konkrét kezeléséhez.

A Karrieroldalon használt hrMaster szoftver a Pályázó által megadott adatokból generál egy felhasználói profilt. A profilban szerepel minden olyan kötelező és nem kötelezően megadható személyes adat, melynek körét a pozíciót létrehozó HR menedzser határozza meg. Ezen adatok között szerepelhet például: A Pályázó fényképe, elérhetősége, neve, születési éve, végzettsége(i), szakmai tapasztalata, nyelvismerete.

Pályázó saját maga adja a hozzájárulását ahhoz, hogy az általános regisztrációnál vagy a konkrét pozícióra való jelentkezésnél megadja-e a profil kialakításához kötelező személyes adatokat illetve az egyéb nem kötelező adatokat. A profil kialakításával a Pályázó saját maga járul ahhoz hozzá, hogy a Libri-Bookline Zrt., illetőleg a Libri Kft. a későbbiekben más, a profiljához illeszkedő pozícióval is megkeresse.

Pályázó felhasználói fiókjába feltöltött adataihoz saját személyes adataihoz a Karrieroldal használatával bármikor hozzáférhet, adataival rendelkezhet. Pályázó felhasználói fiókjában ellenőrizheti személyes adatait, valamint módosíthatja és törölheti azokat, vagy az egész fiókot. Hozzáférését jelszavas védelemmel ellátott fiók biztosítja. A Pályázó felhasználói fiókjában folyamatosan figyelemmel kísérheti az adott kiválasztási folyamat alakulását.

Esetenként előfordul, hogy valamelyik Pályázót a feltöltött pályázati anyaga alapján úgy keresnek meg, hogy nem előzi meg a megkeresését konkrét pályázat benyújtása.

II.3. Technikai adatok (sütik)

A Karrieroldal használatából eredő technikai adatokat a Libri-Bookline Zrt. elsősorban olyan módon kezeli, amely a Pályázó személyének azonosításra nem alkalmas.

A Karrieroldal használata során a honlap bizonyos esetben kisméretű adatállományt (sütit) helyez el a felhasználó számítógépén. Ezek a honlap technikai működését segítik, és a felhasználónak lehetősége van ezeket a gépéről törölni. Sütik nélkül nem tud működni a Karrieroldal, azonban a sütikben a session (munkamenet) azonosítókon kívül személyes adatok nem tárolódnak.

A Karrieroldalon futó hrMaster szoftver a locale-t veszi át, illetve a Linked In-től vesz át adatokat, amelyekkel a Pályázó űrlapja feltölthető, de ezt a Pályázónak külön engedélyeznie kell. A rendszerbe történő bejelentkezés során a Pályázónak meg kell adnia nevét és jelszavát a bejelentkezéshez, azonban a jelszó visszafejthető, illetve olvasható formában nem kerül se megjelenítésre, sem pedig tárolásra a rendszerben.

 III. A PÁLYÁZÓK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI: 

A Pályázó kérelmezheti az adatkezelőnél    

a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Pályázó írásbeli kérelmére a Libri-Bookline Zrt., mint adatkezelő, tájékoztatást ad a Pályázó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Pályázó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül megadja. A tájékoztatás évi egy alkalommal ingyenes, a további alkalmak esetére az Adatkezelő jogosult a tájékoztatás teljesítésével arányos mértékű díj felszámolására.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Libri-Bookline Zrt., mint adatkezelő helyesbíti.

Hacsak jogszabály másként nem rendeli, a Libri-Bookline Zrt., mint adatkezelő, a személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Pályázó személyes adatának törlését kéri; (iii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Libri-Bookline Zrt. mint adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Pályázót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az adatkezelő mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Pályázó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Libri-Bookline Zrt. mint adatkezelő a Pályázó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Pályázó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Libri-Bookline Zrt. mint adatkezelő tájékoztatja a Pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Pályázót megilletik további mindazon itt nem részletezett jogosultságok, amelyeket az InfoTv. részére az adatkezeléssel kapcsolatban biztosítanak. Ha a Pályázó úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait megsértették, jogában áll panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.), jogainak érvényesítésére bírói utat igénybe venni az InfoTv. szerint.

IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a jogellenes kezelés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá technikai okból hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatvédelmi incidens esetén, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (Pályázót) az adatvédelmi incidensről.

A Libri-Bookline Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Karrieroldal működtetését, és a Pályázók személyes adatainak kezelését, előzetes tájékoztatást követően, egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntesse.

A Libri-Bookline Zrt. jogosult a jelen Tájékozatót egyoldalúan módosítani. A módosításról a Karrieroldal látogatóit a honlapon tájékoztatja. Ha a Pályázó a megváltozott adatkezeléssel nem ért egyet, az esettől függően a Pályázó jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, vagy a Pályázó személyes adatainak további kezelésére csak akkor kerül sor, ha a módosítást Pályázó is kifejezetten elfogadja.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Adatkezelő, törvény eltérő rendelkezésének hiányában, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet személyes adatot.

Bizonyos esetekben jogszabály kötelezővé teheti, hogy a Pályázó adatai fentiektől eltérő, valamely érintett állam törvényeiben meghatározott feltételekkel kerüljenek továbbításra, ilyen például a bűnüldözés vagy hatósági ellenőrzés esete.

A Pályázó adatainak kezelésére a jogszabályi feltételek betartásával, az InfoTv-nek és az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) megfelelően, adatainak biztonságára tekintettel kerül sor. Az adatkezelés során az adatkezelő törekszik arra, hogy Pályázó személyes adatait csak a legszükségesebb mértékben használja fel az álláskeresési folyamat minden szakaszában.

A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel az adatkezelésre vonatkozó előírásokra.

Tudomásul veszem, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása önkéntes, szabad elhatározásomon alapul.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem az ebben foglaltakat elfogadom és hozzájárulok, hogy személyes adataim kezelésére jelen adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kerüljön sor.

Hatályos 2018. május 24 –től visszavonásig, vagy módosításáig.

Libri-Bookline Zrt.
Adatkezelési tájékoztató A Karrieroldalon meghirdetett konkrét pozícióra benyújtott jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésről Adatkezelő: Libri-Bookline Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság rövidített neve: Libri-Bookline Zrt., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044841; adószám: 12921360-2-42 székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. adatvédelmi tisztviselőjének neve: Kerubiel Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: dpo@libribookline.com Libri Kft: teljes neve: Libri Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: Libri Kft., cégjegyzékszáma: 01-09-164883; adószám: 10734977-2-42 székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. postai címe (hivatalos levelezési címe): 1364 Pf. 103. elektronikus elérhetősége (e-mail cím): ugyfelszolgalat@libri.hu honlapjának címe: www.libri.hu adatvédelmi tisztviselőjének neve: Kerubiel Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: dpo@libribookline.com Karrieroldal: a https://libribookline.hrmaster.hu/DataCenter/Registration/PositionList URL alatt elérhető munkaerő-közvetítési portál. Adatfeldolgozó: Adatkezelőnek a „Karrieroldal” szoftver üzemeltetése során eljáró adatfeldolgozója: Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12.;cégjegyzékszám: 05-09-014424; adószám: 14020991-2-05) (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Érintett: mindazon személyek (potenciális munkavállalók), akik a Karrieroldalon konkrétan meghirdetett pozícióra a karrieroldal szolgáltatását igénybe veszik (továbbiakban: „Pályázó”). Az adatkezelés célja: a Libri-Bookline Zrt.-nél és leányvállalatánál, a Libri Kft.-nél konkrétan meghirdetett betöltésre váró pozíció (munkakör) betöltése (munkaerő-toborzás, a meghirdetett, illetve a toborzási időtartam alatt időközben megüresedő pozíciókra történő kiválasztási eljárás lefolytatása, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, szerződéskötés). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”) 5. § (1) bek b) alpontja szerint. A kezelt személyes adatok köre: a Karrieroldal használat során az adott pozícióhoz szükséges mértékben szükséges adatok, amelyek az alábbiak lehetnek: titulus; vezetéknév; középső név; keresztnév; születési név; anyja neve; neme; állampolgárság; születési ország; születési hely; születési idő; TAJ szám; adóazonosító jel; személyi igazolvány szám; SZIG lejárati idő; útlevél szám; útlevél lejárati idő; számlavezető bank neve; bankszámlaszám, érvényesség; IBAN számlaszám; családi állapot; e-mail cím; végzettség neve, megszerzés éve, helye, okirat száma; nyelvtudás; állandó lakcím; korábbi munkahely: pozíció, időtartam,munkáltató megnevezése; vészhelyzet esetén értesítendő személy neve, elérhetősége; referencia személy neve, beosztása, munkáltatója; bérigény; feltöltött önéletrajzában önkéntesen feltüntetett személyes adat és fotó. A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a Karrieroldalon meghirdetett konkrét pozíció zárásának napjától számított 16 nap az alábbiakban részletezettek szerint: Pozíció zárásának napja: Az a nap, amikor az adatkezelő által kijelölt adminisztrátor a rendszerben kiválasztott pozícióra állít egy jelöltet, ami a kiválasztási folyamat végét jelöli (általában a pozíciónak a Karrieroldalon történő meghirdetéstől számított 120 nap). A pozíció zárásának napját követő legkésőbb nyolc napon belül adatkezelő elektronikus levélben megküldi az érintett részére az Értesítést a jelentkezőnek a kiválasztás eredményéről, amely egyben tartalmazza a felhívást arra is, ha nem fogadja el az általános adatvédelmi nyilatkozatot (lásd alábbi bekezdésben részletesen), törlésre kerül a rendszerből. Törlés a rendszerből: „Az értesítés a jelentkezőnek a kiválasztásról” elektronikus levél kiküldésétől számított 8 napon belül, vagy ha az érintett a pozíció zárásának napját megelőzően jelentkezését visszavonja. Adatai törlése helyett az érintett választhatja azt, és nyilatkozhat úgy is, hogy a Karrieroldalon igénybe vehető általános munkaerő-toborzási szolgáltatást igénybe veszi adatkezelőnek erre vonatkozó általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadása mellett (ennek hiányában megadott adatai törlésre kerülnek). Ha az érintett igénybe veszi adatkezelőnek a Karrieroldalon elérhető általános munkaerő-toborzási szolgáltatását, a már felvett adatait újra nem kell megadnia, azokat adatkezelő a továbbiakban az erre vonatkozó általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. A kezelt személyes adatok időtartamának meghatározásának szempontjai: a pozíció betöltéséhez és a jelentkezőknek a folyamat zárásáról való tájékoztatáshoz szükséges idő. Az adattovábbítás címzettjeinek köre: adatkezelő adatkezelésbe bevont közreműködői; adatfeldolgozó adatkezelésbe bevont közreműködői. A Libri-Bookline Zrt. a Libri Kft. részére a fent meghatározott adatgyűjtési cél érdekében az érintett által megadott adatot továbbíthatja, ha a pozíció betöltésére részben, vagy egészben a Libri Kft-nél kerülne sor. Adattovábbítás esetén a Libri Kft. a jelen Tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli az átvett adatokat. Az adattovábbítás jogalapja: a Pályázó önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – „InfoTv.” - 5.§ (1) bekezdés b) pontja. A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: a Karrieroldal szoftverhasználat által és során az érintett által adatkezelő weblapján megadott adatok. Az érintettet megillető jogok valamint azok érvényesítési módjának ismertetése (Infotv. 14. §): Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon („előzetes tájékozódáshoz való jog”), b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa („hozzáféréshez való jog”), c) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse („helyesbítéshez való jog”), d) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza („az adatkezelés korlátozásához való jog”), e) kérelmére, valamint az Infotv. I. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje („törléshez való jog”). Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint b) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL http://naih.hu; továbbiakban: „Hatóság”) közreműködésével is gyakorolhatja. (Infotv. 21. §) Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (Infotv. 22. §). Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. (Infotv. 23. §.) Kártérítés, sérelemdíj: Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.